Over Truecare

Truecare is een adviesbureau dat zich richt op het verbeteren van zorgstelsels en zorgsystemen. Hierbij staat het optimaliseren van zorgprocessen en het beter op elkaar afstemmen van zorgvormen centraal. Truecare is gespecialiseerd in health system performance management en het organiseren van (transmurale) samenwerking. Advisering vindt plaats aan instellingen, regionale samenwerkingsverbanden en overheden.

Truecare acteert vanuit het principe ‘right care, right place, right time’. Dit betekent het beperken van onnodige of onnodig complexe zorg. Of juist vroegtijdige interventie waar dit nodig is. Vaak door de zorg dichter bij de burger te organiseren en beter aan te sluiten op zijn (toekomstige) behoeften. Met het ontwikkelen van meer preventieve zorgstelsels levert Truecare een bijdrage aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.